O odstránení ostrovov Midway a Kure zo zoznamu zemí DXCC a o dôvodoch odstránenia ste si mohli prečítať v IDXP 1340. K tomuto problému vyjadril svoj názor človek nadmieru kompetetný, bývalý manažér členských služieb ARRL a bývalý DXCC manažér Bill Kennamer K5FUV, ktorý rozhodnutie ARRL o odstránení ostrova Midway (od ktorého sa všetko odvíja) zo zoznamu zemí DXCC nazval nešťastným a unáhleným rozhodnutím.

Ostrov Midway bol už v prvom zozname zemí DXCC v roku 1937 a bol v ňom aj na začiatku programu DXCC v roku 1947. Odvolávanie sa na rozhodnutie prezidenta Obamu z 26.8.2016 podľa ktorého rozšíril oblasť národnej pamiatky Papahanaumokuakea neobstojí. Oblasť, o ktorú túto pamiatku rozšíril tvorí len voda. Takže rozšíril vodnú plochu o 50 míľ, ale nebol v tom zahrnutý ani kúsok suchej zeme, teda žiaden ostrov! A vzhľadom k tomu že do DXCC sa započítavajú spojenia len s pevninou a ostrovmi, nebol k uvedenému dátumu žiaden dôvod odstrániť Midway zo zoznamu zemí DXCC.

Možno, že výbor DXCC zazmätkoval vo svojich vlastných pravidlách. Bill preto urobil ďalšiu hĺbkovú revíziu týkajúcu sa ostrova Midway. Výsledky revízie jednoznačne dokazujú že nemalo prísť k jeho odstráneniu zo zoznamu zemí DXCC a to znamená že ani k odstráneniu ostrova Kure.

Jedným z bodov kritérií DXCC je že entita ktorá bola prijatá do zoznamu zemí DXCC na základe kritérií DXCC platných do roku 1998 sa z tohto zoznamu odstráni len vtedy ak sa tieto kritériá zmenia. Povedané inak, nič zo zoznamu zemí DXCC z roku 1998 nemožno odstrániť, ak sa ich stav nezmenil. Dôležitý je aj bod 5 písmeno c) kritérií DXCC v ktorom sa hovorí že „tieto zmeny sa nebudú uplatňovať retroaktívne“.

Bill opätovne preskúmal, dôvody na základe ktorých sa dostal ostrov Midway na zoznam zemí DXCC v rokoch 1937 aj 1947. V krátkej štúdii sa vracia až do samého začiatku programu DXCC. História DXCC sa začala písať v roku 1935 keď v októbrovom čísle časopisu QST bol publikovaný článok „Ako počítať zeme DXCC“. Autorom článku bol Clinton B. DeSoto W1CBD. (pozn. JW: Základná podmienka bola veľmi jednoduchá. Za zem DXCC sa považovala každá oddelená (napr. hranicami) geografická alebo politická entita). V tom istom článku bola diskusia aj o ostrovoch a ostrovných skupinách. Jednoducho povedané, ostrovné skupiny sú tvorené z niekoľkých ostrovov pod spoločným názvom a pod tou istou politickou správou. V tomto bode sa hovorí aj o Havajských ostrovoch. Ak by ste si pozreli atlas z toho obdobia, nájdete v ňom skupinu ostrovov pomenovanú ako Havajské ostrovy, ale ostrovy Midway (Sand Is., Eastern Is., Spit Is.) sú uvedené samostatne. Takto je to uvedené aj v aktuálnom Atlase Rand McNally z roku 2015 kde je zobrazená námorná chránená oblasť Papahanaumokuakea vytvorená 15.6.2006. Ale ostrov Midway, ktorý bol v tom čase bol spravovaný spoločnosťou USFWS (U.S. Fish and Wildlife Service) v nej nie je zahrnutý. Z toho je vidieť, že v čase vytvorenia zoznamu zemí DXCC v roku 1937 aj v povojnovom zozname v roku 1947 boli Havaj aj Midway považované za samostatné, od seba oddelené ostrovné skupiny. (Tak sa to uvádza aj vo Wikipedii https://en.wikipedia.org/wiki/Midway_Atoll pozn. JW). Aby ste to lepšie pochopili musíte sa oboznámiť s históriu ostrovov Midway a Kure.

Ostrovy Midway objavil kapitán Middlebrook 5. 7. 1859 a pomenoval ich Middlebrook Islands. 28.8.1867 obsadil ostrov kapitán William Reynolds ktorý potom formálne pripadol Spojeným štátom a zároveň sa zmenil jeho názov na Midway. V tom čase boli Havajské ostrovy nezávislým kráľovstvom. V roku 1903 podpísal prezident Theodore Roosevelt nariadenie 199-A ktorým bol ostrov Midway zaradený pod jurisdikciu a kontrolu vojenského námorníctva. V roku 1941 vydal prezident Franklin Roosevelt nariadenie 8682, ktorým vytvoril niekoľko obranných zón. Ostrov Midway bol zaradený do jednej z týchto oblastí. 22.4.1988 bol Midway zaradený do Národnej prírodnej oblasti (National Wildlife Area). 31.10.1996 podpísal prezident Bill Clinton nariadenie 13022 ktorým prešiel ostrov Midway pod Ministerstvo vnútra, divíziu U.S FWS (Ochrana rýb a divej zveri) aby sa stal chránenou oblasťou. Toto nariadenie nikto nezrušil, takže stále zostáva v platnosti. V žiadnom z týchto nariadení sa nehovorí že Midway je súčasťou štátu Havaj, čo by bolo potrebné k tomu, aby bol Midway odstránený zo zoznamu zemí DXCC.

Havajský kráľ Kalakaua poslal 20.9.1886 plukovníka J.H.Boyda na ostrov Kure ako svojho zástupcu aby spravoval ostrov. Ostrov Kure bol teda vždy súčasťou Havajských ostrovov.

Keď teda poznáme túto históriu a vieme aká bola filozofia v začiatkoch programu DXCC keď ešte neboli zverejnené žiadne kritériá je jasné, že zostavovatelia zoznamu DXCC boli presvedčení, že ostrov Midway nebol súčasťou Havajských ostrovov, pretože Havaj mal vlastnú samosprávu ale Midway nie. Z toho vyplýva, že štatút ostrova Midway sa od doby kedy bol prvý krát zaradený na zoznam DXCC až do dnes nezmenil.

Ďalšie dôkazy sa dajú nájsť na Webových stránkach Papahanaumokuakea Marine Monument (Národná pamiatka Papahanaumokuakea), Midway Atoll National Wildlife Refuge (Atoll Midway útočisko pre voľne žijúce zvieratá) a Battle of Midway National Memorial (Bitka o Národnú pamiatku Midway). Každá z týchto chránených oblastí má svojich správcov ktorí vykonávajú dozor nad týmito oblasťami. O Ostrov Midway sa starajú zamestnanci divízie USWFS Ministerstva vnútra USA, zatiaľ čo štát Havaj má na ostrove Kure malý personál pracovníkov Štátnej prírodnej rezervácie. Je isté, že žiadna z týchto organizácií sa nevzdala správy uvedených oblastí v rámci národných pamiatok.

Z toho čo bolo uvedené vyplýva, že kritéria na odstránenie neboli splnené, samozrejme ani aktom prijatým 26.8.2016. A keďže ostrov Midway naďalej spĺňa kritéria na základe ktorých bol prijatý do zoznamu DXCC (nie je súčasťou Havajských ostrovov), nie je žiaden dôvod aby bol zo zoznamu vyradený aj ostrov Kure.

Nesprávne rozhodnutie o odstránení ostrova Midway zo zoznamu zemí DXCC sa dá dokázať na týchto štyroch jednoduchých otázkach:

1. Bol Midway súčasťou teritória Havaja v rokoch 1937 a 1947? – nebol

2. Bol Midway začlenený do štátu Havaj pri vyhlásení jeho štátnosti v roku 1959? – nebol

3. Stal sa Midway súčasťou štátu Havaj keď sa v roku 2006 vytvorila morská národná pamiatka Papahanaumokuakea? - nestal

4. Je Midway v súčasnosti nezačleneným ostrovným územím USA a nie súčasťou Havaja? - V súčasnosti je Midway zapísaný na zozname nezačlenených ostrovných území Ministerstva vnútra USA, takže nemôže byť súčasťou štátu Havaj.

Z toho jasne vyplýva, že odstránenie ostrovov Midway a Kure zo zoznamu DXCC bolo nesprávnym rozhodnutím. A nebola to prvá chyba ARRL. Niečo podobné sa stalo v roku 1960 pri odstránení Kajmanských ostrovov zo zoznamu zemí DXCC. (Oba ostrovy boli v povojnovom zozname DXCC pod spoločným prefixom VP5. V roku 1960 však interpretovala ARRL Jamaiku a Kajmanské ostrovy ako ostrovy pod tou istou vládou a keďže medzi nimi bola malá vzdialenosť tak Kajmanské ostrovy zo zoznamu odstránili. Následná kontrola však zistila že to nie je pravda a Kajmanské ostrovy boli opäť zaradené na zoznam DXCC. pozn. JW). Takže aj v tomto prípade by mali byť ostrovy Midway a Kure na základe uvedených argumentov opäť zaradené na zoznam zemí DXCC. Uvidíme aký postoj k tomu zaujme ARRL.