(Kam kráčaš DXCC? - časť II.)

Pripomeňme si rok 1935, keď bol v októbrovom čísle časopisu QST uverejnený článok “Ako počítať zeme DXCC”, ktorého autorom bol Clinton B DeSoto W1CBD. Základná podmienka aby entita bola uznaná za samostatnú zem bola veľmi jednoduchá: každá oddelená (napr. hranicami) geografická alebo politická entita je považovaná za zem DXCC. Základná definícia zeme DXCC bola s niekoľkými drobnými zmenami zachovaná až do roku 1988, kedy prišlo k prvej výraznejšej zmene v kritériách DXCC.

Prvýkrát bolo zadefinované, že zemou DXCC môže byť len krajina, ktorá je členom niektorej z odborných organizácií OSN (npr. ITU), alebo krajina, ktorá má oprávnenie používať ITU prefix. Ďalšie kritéria sa týkali ostrovov. Tie, aby mohli byť zaradené do zoznamu zemí DXCC, museli spĺňať jednu z dvoch podmienok:

  • vzdialenosť minimálne 225 míľ otvoreného mora od kontinentu, alebo od materskej zeme DXCC, alebo
  • 500 míľ v prípade, ak sa medzi materskou zemou DXCC a ostrovom „kandidujúcim“ na samostatnú zem DXCC nachádza ešte iný ostrov, patriaci k materskej zeme DXCC.

K radikálnejším zmenám však prišlo v roku 1998. Zem platná do DXCC musela spĺňať aspoň jedno z troch kritérií:

  1. musela byť členským štátom OSN, alebo
  2. jej rádioamatérska organizácia musela byť členom IARU, alebo
  3. mala pridelený samostatný blok prefixov

Pre ostrovy sa toho veľa nezmenilo. Len vzdialenostné kritériá uvádzané doteraz v míľach sa zmenili na kilometrové. Takže:

  • aby ostrov, alebo ostrovná skupina spĺňali podmienky DXCC, musí byť medzi nimi a materskou zemou vzdialenosť minimálne 350 km otvoreného mora.

Ak sa však medzi týmto ostrovom a materskou zemou nachádza iný ostrov patriaci materskej zeme, musí byť táto vzdialenosť 800 km. Vzdialenosť sa meria od hlavného mesta.

Pribudla aj definícia minimálnej veľkosti zeme DXCC, ktorá bola definovaná ako „dva body vzdialené od seba minimálne 100 metrovým úsekom súvislej suchej zeme v čase najvyššieho prílivu".

Na základe splnenia vzdialenostných kritérií boli do zoznamu DXCC prijaté napríklad ostrovy Temotu (H40), Markézy (FO/M) a Austral (FO/A) a tiež ostrov Chesterfield (FK/C). V honbe za novými zemami DXCC sa však potom začali diať divné veci, ktoré sú podrobne popísané v prvej časti „Quo vadis DXCC“ z roku 2011, takže sa k tomu nebudem vracať. Podstatné je, že na ich základe bola v roku 2004 vypustená z kritérií DXCC podmienka členstva v IARU. Na záver tejto rekapitulácie je dôležité uviesť, že všetky zeme DXCC zostávajú v zozname DXCC na základe kritérií, ktoré boli platné v čase ich prijatia. A toto je práve jedna z vecí, ktoré by sa mali z meniť. Veď načo máme v zozname DXCC také zeme ako Scarborough Reef (BS7), Mt. Athos (SV/A) a našli by sa aj ďalšie.

SV2ASP/A

V posledných rokoch bolo niekoľko pokusov zmeniť kritériá DXCC najmä v súvislosti s Kosovom. Propomeňme si, čo tomu predchádzalo.

Potom, čo 10. 9. 2012 fínsky prezident Martti Ahtissari vyhlásil na slávnostnom zasadnutí Kosovského parlamentu, že nič nebráni tomu, aby Kosovo získalo plnú suverenitu a fungovalo ako právny a nezávislý štát (IDXP 1109), začali sa diať priam neuveriteľné veci. Na základe prijatého zákona o telekomunikáciách rozhodla kosovská vláda (teda nie ITU) ešte 29. 8. 2012 používať v Kosove prefix Z6. Týka sa to lietadiel, námorných lodí a samozrejme aj rádioamatérov. Následne predstavitelia Telekomunikačného úradu (TRA) schválili 12. 9. 2012 nariadenie, týkajúce sa rádioamatérskej prevádzky a vytvorenie legislatívnych podmienok pre rádioamatérske vysielanie. Pri príležitosti zahájenia rádioamatérskej prevádzky (údajne po viac, než 20 rokoch) uskutočnili predstavitelia TRA v úzkej spolupráci s rádioamatérskou organizáciou Kosova (SHRAK), ktorá tiež práve vznikla a delegáciou IARU Region 1, vedenú jej prezidentom Hansom Blondeelom Timmermanom PB2T, slávnostné zasadnutie ktorého sa zúčastnili aj „inštruktori“ G3TXF, N2BB/MD0CCE, OH2TA, OH2BH a 9A5W pod označením „zahraničné delegácie“.

Z60K

Pri tejto príležitosti bola vydaná na meno Hansa Timmermana PB2T koncesia so značkou Z60K s platnosťou od 17. do 24. 9. 2012 a tiež 18 individuálnych koncesií. Prevádzka pod značkou Z60K bola zahájená 17. 9. 2012 o 19:00 miestneho času. Celá táto akcia bola financovaná z prostriedkov verejnej TV stanice Kosovo (RTK – Radio Television of Kosovo). Následne bola povolená aj prevádzka pre zahraničných operátorov pod CEPT značkami, čo využil napr. Emir 9A6AA a 19. - 20. 9. 2012 vysielal pod značkou Z6/9A6AA. Ale Kosovo nie je v CEPT-e! Hneď na začiatku prevádzky vyhlásili predstavitelia ITU, že prefix Z6 nebol NIKDY Kosovu vydaný. 20. 9. 2012 vyhlásila ARRL nasledovné: „Predmetom záujmu v tomto čase je prevádzka z Kosova. Upozorňujeme, že tieto spojenia nemôžu byť uznávané za novú zem DXCC, pretože Kosovo nespĺňa ani jednu z dvoch podmienok, na základe ktorých môže byť entita zapísaná do zoznamu zemí DXCC“. Opäť si pripomeňme tieto dve podmienky: Do zoznamu zemí DXCC môže byť zapísaná len tá entita, ktorá:

  1. je členským štátom OSN (a to Kosovo nie je a ani nebude, pokiaľ ho budú aj naďalej bojkotovať Rusko a Čína), alebo
  2. ITU vydá entite samostatný blok prefixov (ako napr. v prípade Palestíny – E4), a to sa doteraz nestalo.

Za zmienku stojí aj názor administrátora serveru QRZ.COM, do ktorého je povolené vkladať značky len s oficiálne schválenými prefixami. „... na základe udalostí ktoré sa v poslednom čase odohrávajú okolo Kosova, rozhodli sme sa začleniť prefix Z6 do databáze QRZ.COM. Sme presvedčení, že tí, ktorí rozhodli o použití prefixu Z6 sú hodní členstva v našom hobby a NEMUSÍME čakať na rozhodnutie ARRL alebo ITU“. To sa nám snáď len sníva... Keď som chcel v tom istom čase vložiť na QRZ.COM značku Z81D s oficiálnym ITU prefixom, nebolo mi to dovolené. Musel som o to požiadať administrátora. Kosovo je prvá „zem“, kde bolo porušené všetko, čo sa porušiť dalo. Bol vytvorený nebezpečný precedens, ktorý nenechal na seba dlho čakať. O tom však neskôr. Medzitým sa stal prefix Z6 násobičom do všetkých pretekov, poriadaných časopisom CQ (CQWW DX Contesty, WPX Contesty) a Kosovo bolo zaradené do zoznamu zemí pre diplom WAE (Worked All Europe). V roku 2014 podala Kosovská rádioamatérska organizácia SHRAK žiadosť o prijatie do Svetovej rádioamatérskej organizácie IARU. V korešpodenčnom hlasovaní napriek značnému lobizmu bola ich žiadosť zamietnutá.

O zaradení Kosova do zoznamu zemí DXCC rozhodovalo zasadnutie Riaditeľov DXCC (Board of Directors), ktoré sa uskutečnilo 21. - 22. 7. 2014, na ktorom sa okrem iného rozhodovalo aj o ďalšej zmene kritérií DXCC, zase len v súvislosti s Kosovom, pretože ako sme si už povedali, doteraz platné kritéria neumožňujú zaradenie Kosova do zoznamu zemí DXCC a časť rádioamatérov ich považuje za príliš prísne s odôvodnením, že politika by sa do programu DXCC vnášať nemala. S týmto názorom môžme len a len súhlasiť. Avšak takmer rovnaká časť rádioamatérov nechce túto zmenu pravidiel len kvôli tomu aby Kosovo mohlo byť zaradené do zoznamu zemí DXCC. To by automaticky viedlo k nekontrolovateľnému nárastu zemí DXCC. Ale aj s týmto názorom môžeme súhlasiť.

Pri zisťovaní názorov k tejto problematike bolo vidieť, že väčšina starších, skúsených DXmanov nebola priaznivo naklonená k takýmto zmenám, zatiaľ čo začínajúci DXmani boli za tieto zmeny. Na rokovanie poradného výboru DXAC (DX Advisory Comettee) boli predložené dva návrhy na zmenu kritérií DXCC.

V prvom návrhu bola požiadavka pridať nové kritérium do bodu 1. d) „Subjekt je uvedený na zozname nezávislých štátov Ministerstva zahraničných vecí USA“

Tento návrh bol prerokovaný Poradným výborom ARRL (DXAC) a bol zamietnutý. Uvedený zoznam je totiž vedený len na Ministerstve zahraničných vecí USA, ktoré má nad ním absolútnu kontrolu a rozhoduje o pridaní alebo odstránení jednotlivých subjektov zo zoznamu. Tento zoznam neodstraňuje politické aspekty, ako o to žiadala časť rádioamatérov. Navyše tento zoznam je v podstate taký istý, ako zoznam členských štátov OSN. Na zozname Ministerstva zahraničných vecí USA je 195 členov a OSN má 193 členov. Dvaja chýbajúci sú Kosovo a Taiwan. Taiwan je však na zozname zemí DXCC, pretože má pridelený samostatný blok prefixov.

Druhým návrhom bolo pridať nové kritérium do bodu 1. d) „Nová entita získa samostatný štatút zeme DXCC ak s uznaním entity súhlasia 2/3 členských štátov OSN. Toto uznanie nie je závislé od schvaľovacieho procesu, ktorý v OSN prebieha“

Tento návrh bol predložený v snahe vyhnúť sa politickému vplyvu, ktorý v OSN existuje a to, že jeden hlas proti znamená definitívne zamietnutie žiadosti o prijatie za člena OSN. O prijatí totiž rozhoduje Bezpečnostná rada OSN, ktorá má 15 členov, z toho je 5 stálych – Čína, Francúzsko, Ruská Federácia, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a USA. Za prijatie musí hlasovať minimálne 9 členov za predpokladu, že žiaden zo stálych členov nie je proti. Ak žiadosť o členstvo v OSN nie je schválená Bezpečnostnou radou, nie je predložená ani na schválenie Valnému zhromaždeniu OSN. Ak je schválená Bezpečnostnou radou, tak je predložená na schválenie Valnému zhromaždeniu OSN, kde s tým musia súhlasiť 2/3 členských štátov OSN. Takže napriek tomu, že Kosovo uznalo k 25. 6. 2014 108 členských štátov OSN neprešlo by hlasovaním na Valnom zhromaždení aj keby to Bezpečnostná rada schválila, pretože 2/3 predstavujú 128 členov.

Záverečné hlasovanie Poradného výboru ARRL (DXAC) bolo nasledovné: Z 15 členov DXAC 7 hlasovalo za zachovanie existujúceho stavu (teda žiadnu zmenu). 3 hlasy boli za návrh č. 1 (Zoznam nezávislých štátov Ministerstva zahraničných vecí USA) a 5 hlasov získal návrh č. 2 ( súhlas 2/3 členských štátov OSN). Na základe tohoto hlasovania DXAC navrhuje, aby zatiaľ nebola v kritériách DXCC urobená žiadna zmena.

V posledních dvoch rokoch rozvíril vcelku pokojnú hladinu v programe DXCC Vladimir UA4WHX svojimi dvomi aktivitami z Podnesterska (Transnistria) pod značkou T10VB a Južného Osetska (Rep. Khussar Iryston) pod značkou O19VB. (Historiu vzniku týchto území si môžete pozrieť na Wikipedii). Kto je vlastne Vladimír Bykov UA4WHX?

T10VB - UA4WHX

T10VB QSL

Vladimír začal svoju rádioamatérsku kariéru v roku 1983 v mládežníckom rádioklube UK4WAQ. Po získaní vlastnej značky sa začal venovať DX prevádzke a od roku 2010 navštívil 175 zemí a zo 128 z nich aj vysielal, čo je po OH6PN a G3TXF tretí nejvyšší počet navštívených zemí. Počas svojej rádioamatérske kariéry urobil takmer jeden milón spojení. V roku 2015 mu bolo na rádioamatérskom stretnutí v Daytone udelené ocenenie „DX expedičný operátor roku“. Tí, ktorí ste s ním pracovali, istotne budete súhlasiť s názorom, že Vladimír je vynikajúcim operátorom. Vo februári 2007 počas návštevy ostrova Comoros (D60VB) pri stavbe antény utrpel úraz, pri ktorom mu amputovalo prst. Po 12 hodinách našiel lekára, ktorému priniesol prst zabalený v gáze. V nemocnici však mali elektrinu len 4 hodiny denne a tie už uplynuli. Lekár sa ho spýtal či ten prst potrebuje a keď povedal že nie, tak ho zahodili a Vladimir po ošetrení pokračoval v expedícii po ďalších afrických štátoch až do júna.

Ale vráťme sa k problematike DXCC. Po kritike, ktorá sa na neho zniesla po kontroverznej prevádzke z Podnesterska (Transnistria) na prelome augusta a septembra 2013 pod značkou T10VB uverejnil Vladimir článok v ktorom sa okrem iného pýta „... môže mi niekto úprimne povedať, na základe čoho je v zozname zemí DXCC napríklad Guantanamo Bay (KG4), Malyj Vysotsky (medzičasom zrušený), Kaliningrad (UA2), Franz Josef Land (R1FL) alebo Temotu (H40)? O čo sú tieto zeme lepšie než Podnestersko (Transnistria), Kosovo, Republika Srbska, Somaliland (Hargeisa) alebo Severný Cyprus? (A ja by som k tomu pridal ešte Kurdistan). Sú to väčšinou úplne nezávislé národy so svojimi vládami, vlastnou menou a často aj vlastným i pasmi“. A na prelome mája a júna 2015 provokuje ďalej. Pod značkou O19VB sa ozýva z Južného Osetska (Rep. Khussar Iryston). Značky, pod ktorými vysielal z oboch lokalít si nevymyslel, vydali mu ich Telekomunikačné úrady oboch zemí. Tak ako v prípade Kosova. Že nie sú v zozname prefixov ITU? No a čo. Veď v zozname prefixov ITU nie ani prefix 1A (Územie Maltézskych rytierov v Ríme) a ani S0 (Západná Sahara) a napriek tomu sú v zozname zemí DXCC. A nie sú ani členmi OSN... Čo teda sledoval Vladimir touto prevádzkou? Vyvolať diskusiu k aktuálnym kritériám DXCC. Nič viac, nič menej. Neodsudzujme ho za to.

Vždy keď sa zamieša do nášho hobby politika, nastávajú problémy. Prejavili sa aj v korešpodenčnom hlasovaní pri prjímaní Kosovskej rádioamatérskej organizácie do IARU. Aký skutočný dôvod mali rádioamatérske organizácie tých štátov (vrátane Českého rádioklubu), ktoré hlasovali za prijatie SHRAK do IARU?? Len ten že ich uznávajú ich vlády? A ako by hlasovali v prípade Južného Osetska ? Som presvedčený, že by hlasovali proti prijatiu. A prečo, len preto, že Vladimír je Rus a jeho krajina akceptuje nezávislosť Južného Osetska? Počul som niekoľko názorov z rôznych častí sveta, tiež z OK a OM. Niektorí s Vladimírom sympatizujú, iní ho zatracujú. Ale prečo? Zatracujú rovnako aj Marttiho OH2BH, Tima PB2T a ďaľších, ktorí pracovali pod značkou Z60K z Kosova? Aký je medzi tým rozdiel? Ak chceme niečo zmeniť v kritériích DXCC, mali by sme rešpektovať Vladimírove názory. Veď on tým bojuje aj za Kosovo!

A vráťme sa opäť na začiatok a pripomeňme si, ako Clinton B. DeSoto v 1935 jednoducho a veľmi jasne definoval zem DXCC: “Každá oddelená (napr. hranicami) geografická alebo politická entita je považovaná za zem DXCC”. K čomu boli všetky tie zmeny kritérií DXCC? Všetky zmeny súviseli s ješitnosťou (vypustenie podmienky o členstve v IARU) alebo politikou (členstvo v OSN). A patrí k tomu aj povinnosť vydania oficiálneho prefix z ITU. Veď kto vydával prefix alebo celé značky priekopníkom DX-ingu Donovi Millerovi W9WNV alebo Gusovi Browningovi W4BPD v 60. -70 rokoch minulého storočia? 1B z Blanheim Reefu, 1G z Geyser Reefu alebo 1M z Minerva Reefu v prípade Dona a AC1H-AC0H zo Sikkimu a Bhutanu, alebo LH4C z ostrova Bouvet v prípade Gusa, ale aj 1S pre podvodníka Romea Stepanenka UB5JRR? Sami si ich pridelili. A napriek tomu sú doteraz spojenia s nimi uznávané do DXCC.

LH4C

Ak by sa Vladimirovi podarilo vyvolať celosvetovú diskusiu na tému kritérií DXCC, je reálna šanca, že by sa tým Poradný výbor ARRL (DXAC) mohol zaoberať a navrhnúť take zmeny v zozname DXCC, ktoré vyjadrujú realitu dnešného sveta. Ak nie, aj tak mala jeho prevádzka nejaký význam. O Kosove väčšina z nás vedela, ale koľkí z nás vedeli, čo je to Transnistria alebo Republika Khussar Iryston? Veď jedným z poslaní nášho hobby je aj samovzdelávanie...

20. 6. 2015

Števo, OM3JW